Vzdálené sledování a monitorování

Ná? software Keestrack-er znamená, ?e m??ete sv?j stroj ?ídit na dálku, 24 hodin denně, zkrátit prostoje a zvy?it ziskovost.

Podpora, kterou pot?ebujete, kdy? ji pot?ebujete

Abychom zajistili na?im zákazník?m to nejlep?í z jejich za?ízení Keestrack, nabízíme plně integrovany program pé?e o zákazníky.

Nejlep?í ?e?ení mobility

Na?e unikátní ?ada mobilních technologií znamená, ?e jsme schopni nabídnout nejvy??í mobilitu na trhu, ani? bychom museli dělat kompromisy v oblasti produktivity

Nejni??í náklady na vyrobenou tunu

Kvalita na?ich stroj? znamená, ?e vám vydělávají tím, ?e vydr?í déle, a zároveň udr?ují provozní náklady na absolutním minimu.

Nejni??í spot?eba paliva

Na?e nízkoemisní dieselové pohony se systémem pro snímáním zátě?e hydraulické soustavy ?et?í palivo a alternativní elektrické modely vyznamně sni?ují spot?ebu paliva - ?et?í peníze.

home

Ná? business je postaven na jednoduché, ale vykonné my?lence: Performance in every detail

Jsme odhodláni poskytovat nejlep?í stroje ve své t?ídě pro v?echny na?e zákazníky, a proto navrhujeme ka?dy produkt Keestrack od základ? tak, aby byl vysoce ú?inny a nákladově efektivní s mnoha individuálními inovacemi, které dělají Keestrack Keestrackem.

Ná? slib "perfomance in every" detail znamená, ?e se pracujem tak, abychom nastavili standard v na?em sektoru. A proto?e jsme p?esvěd?eni, ?e i to nejlep?í je v?dy mo?né vylep?it, neustále aktualizujeme a zkoumáme nové zp?soby, jak zajistit, aby zákazníci Keestrack měli prospěch z na?ich zku?eností a odbornosti.

Our range of jaw, cone and impact crushers provide unbeatable performance and mobility across a wide range of applications.?

Our scalper and classifier screens offer high performance, high mobility solutions - whatever the task.

Our stackers set the standard in our sector, with best-in-class performance whatever the challenge.

Servis, údr?ba a náhradní díly

Vyu?ijte originální náhradní a opot?ebitelné díly Keestrack a kontaktujte nás pro pot?eby servisu, údr?by a oprav.

Více

P?ipravované vystavy

Bauma China 2020
Shanghai New International Expo Centre

24 - 27 listopad